the-aqua-nl

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP

Diện tích đất

~225m2

DT xây dựng

~221m2

Giá bán

~10 tỷ

the-aqua-nl
the-aqua-nl

Diện tích đất

~400m2

DT xây dựng

~371m2

Giá bán

~18 tỷ

DINH THỰ VƯỜN

the-aqua-nl
the-aqua-nl

DINH THỰ KÊNH

Diện tích đất

~600m2

DT xây dựng

~430m2

Giá bán

~24 tỷ

the-aqua-nl
the-aqua-nl